HyperLink
Βρες επιχείρηση
  Κατηγoρία
 
  
Τηλέφωνο   Περιοχή   Ταχ. Κώδικας  
 
    Clear
 
Κύπρος  
 
Ελλάδα
Χρήσιμα Τηλέφωνα  
Όροι Χρήσης

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας Argous Blue Ltd. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Λεωφ. Καντάρας 79, 3ος όροφος, Τ.Κ 2043 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος. Η εταιρεία συστάθηκε με βάση τον Περί εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και με Αρ. εγγραφής ΗΕ 209502.

Η Εταιρεία Argous Blue Ltd μέσω της ιστοσελίδας www.businesslink.com.cy προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης. Ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται προς αυτόν σε μια συγκεκριμένη μορφή. Επίσης, η ιστοσελίδα www.businesslink.com.cy αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σε σχέση με το περιεχόμενο οποιωνδήποτε προσωπικών σελίδων. Ο επισκέπτης και/ή χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας, καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των σελίδων και/ή υπηρεσιών της μόνο εφόσον αποδέχεται πλήρως τους όρους χρήσης.

1. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας (www.businesslink.com.cy) και/ή του περιεχομένου και/ή των Υπηρεσιών αυτής π.χ. στοιχεία επικοινωνίας εταιρειών, λογότυπα, προγράμματα, φωτογραφίες, βιογραφικά, γενικές πληροφορίες, δεδομένα κ.τ.λ., που έχουν καταχωρηθεί και/ή θα καταχωρηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα από την εταιρεία Argous Blue Ltd προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του κυπριακού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών και ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία Argous Blue Ltd και/ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική, μη εμπορική και/ή κερδοσκοπική χρήση. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής και/ή αναδημοσίευσης με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί και/ή εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μετάδοση και/ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο και/ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρείας Argous Blue Ltd ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων αυτής.

2. Οι επωνυμίες εταιρειών, ονόματα, στοιχεία επικοινωνίας εταιρειών, λογότυπα, προγράμματα, φωτογραφίες, βιογραφικά, γενικές πληροφορίες, δεδομένα και διακριτικά αυτών που αντιπροσωπεύουν την εταιρεία Argous Blue Ltd και/ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες αυτών, ανήκουν στην εταιρεία Argous Blue Ltd και/ή των τρίτων μερών και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων.

Η εμφάνισή τους στην παρούσα ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση και/ή εκχώρηση άδειας και/ή δικαιώματος χρήσης τους.

3. Η εταιρεία Argous Blue Ltd Ltd παρέχει μέσω της ιστοσελίδας (www.businesslink.com.cy) το περιεχόμενο π.χ. επωνυμίες εταιρειών, ονόματα, στοιχεία επικοινωνίας εταιρειών, λογότυπα, προγράμματα, φωτογραφίες, βιογραφικά, προϊόντα, υπηρεσίες, γενικές πληροφορίες, δεδομένα και διακριτικά αυτών χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση και/ή έγγραφη εγγύηση καταλληλότητας και/ή συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας.

4. Η εταιρεία Argous Blue Ltd καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στην ιστοσελίδα το περιεχόμενο π.χ. επωνυμίες εταιριών, ονόματα, στοιχεία επικοινωνίας εταιριών, λογότυπα, προγράμματα, φωτογραφίες, βιογραφικά, προϊόντα, υπηρεσίες, γενικές πληροφορίες, δεδομένα και διακριτικά αυτών να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμιά ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους.

5. Η Argous Blue Ltd δεν φέρει σε καμιά περίπτωση ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής και/ή ποινικής φύσεως από επισκέπτες της ιστοσελίδας από τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία και/ή χρήση της και/ή πληροφοριών που διατίθενται από αυτήν και/ή μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα και/ή υπηρεσίες και/ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.

6. Η Argous Blue Ltd δεν φέρει σε καμιά περίπτωση ευθύνη ελέγχου των πληροφοριών που παρέχονται από πελάτες και/ή χρήστες και/ή διαφημιζόμενους που διατίθενται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Η χρήση κάθε πληροφορίας που αναρτάται στην ιστοσελίδα γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη.

7.α. Οι επισκέπτες και/ή χρήστες του www.businesslink.com.cy, χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας με δική τους πρωτοβουλία και αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων και/ή πληροφοριών αυτής. Στην ιστοσελίδα (www.businesslink.com.cy) της εταιρείας Argous Blue Ltd ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται ή συμπεριληφθούν στο μέλλον διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα (www.businesslink.com.cy) υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης και/ή χρήστης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.businesslink.com.cy, κατανοεί και αποδέχεται όλο το σύνολο των σελίδων και/ή υπηρεσιών που παρέχονται όπως αναγράφονται στους όρους χρήσης και η εταιρεία Argous Blue Ltd αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών και/ή οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών και/ή εταιρικών σελίδων και/ή υπηρεσιών.

7.β. Οι εταιρίες και/ή αυτοεργοδοτούμενοι που καταχωρούν τα στοιχεία τους, συγκατατίθενται όπως τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας τους δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα www.businesslink.com.cy, καθώς επίσης και στο να παραλαμβάνουν ενημερώσεις και/ή ενημερωτικά e-mail από την ARGOUS BLUE LTD και/ή πελατών αυτής. Οι εταιρίες και/ή αυτοεργοδοτούμενοι συγκατατίθενται και κατανοούν ότι τα email τα οποία καταχωρούνται θεωρούνται στοιχείο επικοινωνίας της εταιρίας τους, όπως το τηλέφωνο, φαξ, ταχυδρομική διεύθυνση κτλ.

8. Η παρούσα ιστοσελίδα διατίθεται συνδρομητικά και ο επισκέπτης και/ή χρήστης της φέρει την ευθύνη του κατάλληλου εξοπλισμού του για πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας (www.businesslink.com.cy).

9. Ο επισκέπτης και/ή χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν, ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας Argous Blue Ltd.

10. Η παρούσα ιστοσελίδα μέσω του περιεχομένου της, σας δίνει τη δυνατότητα να μεταβαίνετε (links) σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων μερών. Σε καμιά περίπτωση η εταιρεία Argous Blue Ltd δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους. Ο επισκέπτης και/ή χρήστης επιλέγει την πρόσβαση του σε αυτές με δική του ευθύνη. Argous Blue Ltd δεν υποχρεούται να ελέγχει το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, και την εγκυρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων. Η εταιρεία Argous Blue Ltd σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των άλλων ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

11. Η εταιρεία Argous Blue Ltd καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας της, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια φαινόμενα.

12. Σύμφωνα με όσα αναγράφονται στους παρόντες όρους και επειδή το (www.businesslink.com.cy), διατίθεται σε συνδημότες, συνεργάτες κτλ, καταστούμε κατανοητό ότι, για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει με έναν ή περισσότερους συνδημότες, συνεργάτες, διαφημιζόμενους και/ή όποιους άλλους τρίτους συναλλασσόμενους χρήστες, ρητώς απαλλάσσεται της όποιας ευθύνης η εταιρεία Argous Blue Ltd, ή ανώτεροι υπάλληλοι αυτής, οι διευθυντές, οι αντιπρόσωποι, οι υπάλληλοι και κάθε άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της Argous Blue Ltd, από οποιαδήποτε τυχόν αξίωση και/ή απαίτηση και/ή ζημία θεμιτή και/ή αθέμιτη, γνωστή και/ή άγνωστη, μελλοντική και/ή άλλη, ακόμη και αν αυτή δεν μπορεί να προβλεφθεί, που ήθελε προκύψει σε κάθε περίπτωση με τέτοιου είδους διαφορά και από την χρήση της ιστοσελίδας (www.businesslink.com.cy).

13. Η εταιρεία Argous Blue Ltd διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει και/ή αλλάζει το περιεχόμενο και/ή τις υπηρεσίες της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη ανακοίνωσή τους μέσω της ιδίας της ιστοσελίδας.

14. Η Argous Blue Ltd δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, υποστεί ο επισκέπτης και/ή χρήστης των σελίδων του (www.businesslink.com.cy) μέσω των υπηρεσιών και/ή επιλογών και/ή των περιεχομένων της παρούσας ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

15. Ο επισκέπτης, συνδημότης και/ή χρήστης της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και η χρήση των Υπηρεσιών της εταιρείας Argous Blue Ltd προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων παροχής Υπηρεσιών της εταιρείας Argous Blue Ltd, όπως αυτοί εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.businesslink.com.cy.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από την κυπριακή νομοθεσία, τους Νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Το παρόν αποτελεί τη δεσμευτική συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας Argous Blue Ltd και του επισκέπτη, συνδρομητή, συνεργάτη και/ή χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του www.businesslink.com.cy.
© 2011 ARGOUS BLUE LTD. All Rights Reserved.
Όροι Χρήσης  |  Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Developed by Polymedia
Powered by Polymedia Business Manager
Αρχική
Εμείς
Υπηρεσίες
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Κύπρος
Ελλάδα
Δρόμοι & Χάρτες
Βρες οδό
Λευκωσία
Λεμεσός
Λάρνακα
Πάφος
Αμμόχωστος
Έρευνα για Ταχ. Κώδικα
Έρευνα για Περιοχή
Έρευνα για Ταχ. Θυρίδα
Δωρεάν Καταχώρηση
Γίνε Συνδρομητής
Τα Σχόλιά Σας
FAQ
Downloads
Συνδέσεις
Επικοινωνία